Privacy verklaring

Privacy verklaring The Flying Dutch

The Flying Dutch, hierna genoemd TFD, gevestigd aan Overhandstraat 3 Pernis RT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Star Trek vereniging The Flying Dutch

Gevestigd te Leiden

Postadres:

Overhandstraat 3

3195 SE Pernis RT

info@tfd.nl

ledenadministratie@tfd.nl

Doelen / welke gegevens worden verwerkt:

TFD gebruikt de persoonsgegevens van haar leden zodat zij haar diensten aan hen kan aanbieden en haar verplichtingen tegenover hen kan nakomen. TFD ontvangt deze persoonsgegevens doordat de leden deze verstrekken bij de inschrijving als lid.

Het gaat dan om de volgende diensten en verplichtingen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • Het afhandelen van betalingen.
  • Contact opnemen, teneinde onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens:

  • Voornaam of-letters en achternaam.
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens worden  tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Delen van persoonsgegeven binnen TFD:

Persoonsgegevens binnen de TFD worden alleen verwerkt door de ledenadministratie,  secretariaat en/of beheerder van het postadres.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Niet van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden:

TFD deelt persoonsgegevens met de drukker ten behoeve van de verzending van haar fanclubblad. De drukker zal zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. TFD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt TFD persoonsgegevens alleen met nadrukkelijke toestemming van haar leden aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Een TFD lid heeft het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen.  Daarnaast heeft een lid  het recht om reeds verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken hier tegen. .

Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar de  TFD, te bereiken via genoemde kanalen onder contactgegevens. TFD zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, na ontvangst van een verzoek reageren. TFD wijst op de mogelijkheid tot indienen van een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Website:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging van persoonsgegevens:

TFD neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee ontstaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dit kan via genoemde kanalen onder contactgegevens.